01. Bad Godesberg
02. Kurzes Hallo

Aufgenommen 2023
01: M: John Feldman T: Dok:Z
02: M+T: Dok:Z.